Skip to main content

Algemene Voorwaarden

 

  1. De verkoper van de op deze webshop aangeboden goederen is At Home Publishers bv, gevestigd te Scheldestraat 35, 2000 Antwerpen (BE0817:503.528), hierna genoemd ‘AHP’. Klanten kunnen ons bereiken via telefoon op het nummer +32 (0)78 100 078 of via het e-mailadres klantendienst@standaardboekhandel.be.
  2. Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen AHP bv enerzijds, en de gebruiker van deze website anderzijds. Een bezoek aan of handeling met deze website houdt een bevestiging in namens de gebruiker dat hij de geldende algemene voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd. Bij wijziging van deze algemene voorwaarden blijven de vorige van toepassing op lopende overeenkomsten voor zover die van toepassing waren bij de totstandkoming van de verkoop. Bij betwisting hiervan ligt de bewijslast bij de gebruiker. Dit geldt evenzeer bij prijsverhogingen.
  3. De boeken, magazines of andere items die door AHP worden aangeboden kunnen besteld worden zolang de voorraad strekt. Kortingcodes kunnen een beperkt zijn in tijd. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen afwijken van de aangeboden artikelen. AHP kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden, noch voor enige schade die al dan niet bewezen wordt als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site, noch voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid. Indien deze website verwijst naar andere websites, rechtstreeks of onrechtstreeks, dan kan AHP nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de werking van die websites
  4. Een onlinebestelling houdt de expliciete aanvaarding in van de geldende algemene voorwaarden door de gebruiker. Een bestelling houdt pas een verplichting tot levering in van de kant van AHP bv wanneer de gebruiker zich voldoende identificeert voor een verzending – inclusief mailadres – en na betaling van het volledige verschuldigde bedrag. Het mailadres van de gebruiker wordt gebruikt voor alle communicatie en om de digitale factuur toe te zenden. Een papieren factuur wordt onder geen beding verstuurd. Indien een of meerdere artikelen uit een bestelling niet leverbaar zijn binnen 20 werkdagen na het order, wordt/worden dit/deze terugbetaald. Enige schade veroorzaakt door niet- of laattijdige levering wordt onder geen beding vergoed.
  5. Eventuele verzendkosten worden aangeduid bij de bestelling en als dusdanig gefactureerd. Ze zijn dus steeds ten koste van de gebruiker, tenzij anders en expliciet vermeld voor de betaling. Kosten die gepaard gaan met terugzendingen zijn ook ten laste van de gebruiker. Terugbetalingen beperken zich tot het verkochte artikel, verzendkosten die in rekening zijn gebracht worden nooit vergoed. Terugzendingen moeten gemeld worden via het mailadres info@entrr.be en gericht worden naar At Home Publishers, WillemII-straat 25, B-3900 Pelt (België). Op dit adres worden enkel terugzendingen aanvaard door koerier- of postbedrijven, dus geen rechtstreekse aanbiedingen door gebruikers. Eventuele beschadigingen moeten binnen 2 werkdagen gemeld worden bij AHP, middels duidelijk foto’s te sturen aan info@entrr.be en met vermelding van het factuurnummer. De aansprakelijkheid van AHP blijft steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.
  6. De inhoud en structuur van deze website, de erop aangeboden artikelen, hun beelden, teksten en logo’s zijn intellectueel eigendom van AHP of rechthoudende derden. Voor eventuele geschillen die het gevolg zijn van gebruik van de website zijn de rechtbanken bevoegd die behoren tot het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

Merk je fouten of onjuistheden op, laat het ons weten per mail op info@entrr.be.